En undersökning gjord av digitala branschen visar att det idag finns ett stort intresse för AI på den svenska marknaden. Undersökningen visar att företagen måste våga använda ny teknik mer och genomföra investeringar.

Den digitala utvecklingsbranschen har genomfört ännu en global undersökning på temat digitalisering. I studien ingår 800 IT-chefer och beslutsfattare från världens åtta mest digitalt drivna ekonomier, däribland Sverige.

Undersökningen har fokuserat på beslutsfattares inställning kring artificiell intelligens (AI) och den visar att svenska företags investeringsvilja i digital teknik är hög. 31 procent av företagen använder redan intelligent automation och det förväntas dubbleras fram till år 2020.

AI eliminerar företagens produktivitetsplatå

Av de tillfrågade cheferna i Sverige säger 68 procent att de vill använda och implementera intelligent automation, de planerar också att börja investera i ny teknik de närmaste två till tre åren. Där ligger Sverige bättre till än andra länder, där genomsnittet ligger på 59 procent.

Bakgrunden till intresset är att många företag uppnått en produktivitetsplatå, där det helt enkelt är omöjligt att öka produktiviteten på traditionellt sätt. Företagen anser att den nya digitala tekniken innebär en ny möjlighet att skaffa sig konkurrensfördelar.

AI innebär nya möjligheter

För chefer är det inte längre en diskussion om människa mot maskin. Den diskussionen och initiala rädslan är förbi, även om vi ser att medarbetare inte är lika övertygade. Ofta lyfts det fram farhågor om att automatisering leder till att jobb försvinner.

Men trots det så visar undersökningen att mer än hälften av de svenska cheferna anser att intelligent automation (IA) också kommer att skapa en förstärkt arbetsstyrka, där människa och maskin arbetar sida vid sida, istället för att ersätta jobb.

Vidare visar undersökningen att företagsledare och chefer måste våga anamma möjligheterna som ny teknik ger och genomföra investeringar, för att förbli konkurrenskraftiga i AI-tidsåldern.

Teknik förutsätter digital intelligens

Nästan två tredjedelar, 60 procent av de tillfrågade, tror att det inom fem år kommer vara viktigare för chefer med en förståelse för ny och framväxande teknik, såsom AI, och förmågan att hantera en förstärkt arbetsstyrka, än mer klassiska kompetenser som försäljning och marknadsföring. Cheferna tror också att deras företag måste använda intelligent automation de närmaste fem åren för att vara eller förbli ledande inom sitt område. För att kunna förbli konkurrenskraftiga behöver framtidens ledare en tydlig vision för AI-tidsåldern, där satsningar på utbildning för medarbetarna i intelligent automation och AI är en viktig grundbult enligt undersökningen.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *