Sveriges BNP och näringsliv

Bruttonationalprodukten (BNP) är ett av de viktigaste samhällsekonomiska måtten. Den beskriver storleken på ett lands ekonomi och hur den har förändrats över tid. Om vi tittar tillbaka i tiden kan vi se att svenskt näringsliv har haft både rekordår och kriser. I den här texten berättar vi mer om Sveriges näringslivs historia utifrån ett fokus på landets BNP.

BNPs påverkan på näringslivet

Totalt sett har den svenska ekonomin, eller Sveriges BNP, vuxit i stadig takt sedan 1950. Det året var summan av alla varor och tjänster i Sverige drygt 700 miljarder kronor mätt i dagens penningvärde. Det betyder alltså att storleken på Sveriges ekonomi mer än femdubblats. Men vi har också fått uppleva flera perioder då BNP ökat svagt, och i några fall till och med minskat. Det inträffar när tiderna blir sämre och folk får mindre pengar att röra sig med. Då minskar efterfrågan på varor och tjänster. När färre personer vill konsumera det företagen producerar måste företagen anpassa sig till det genom att dra ner på sin produktion. Färre producerade varor och tjänster leder till att BNP växer långsammare, eller till och med minskar. Det här påverkar naturligtvis landets näringsliv.

Ny teknik

Över tid kan en rad nya faktorer väga in i Sveriges näringsliv. Intresset för att implementera ny teknik har växt både i Sverige och globalt. Detta kan innebära en serie förändringar inte minst inom produktionsverksamhet. Datorisering och automatiseringsteknik har genom historien visat sig bära på en rad nya utmaningar parallellt med större omsättning. Ytterligare någonting som i snabb takt tar sig ut är kryptovalutor och nya ekonomiska funktioner. Vi har tagit upp ämnet kryptovalutor här och bevakar ständigt progression inom detta intressanta fenomen.

Sveriges näringslivs historia

Vid andra världskrigets slut 1945 behöver raserade delar av Europa byggas upp igen. Eftersom Sverige inte har deltagit i kriget fungerar industrin och går nu på högvarv för att möta efterfrågan på till exempel maskiner, transportmedel, skog och malm. Särskilt under första halvan av 1960-talet har Sverige mycket hög BNP-tillväxt, i genomsnitt cirka 5 procent per år. Det brukar kallas för “rekordåren” i svenskt näringsliv. Men på 1970-talet går ekonomin sämre och vi får svårare att konkurrera med andra länder om handeln. Priset på olja stiger kraftigt på grund av internationella konflikter. Detta tillsammans med snabbt ökande löner gör att det blir dyrt att producera och gör att svensk industri drabbas av en kris. Krisen påverkar hela landets näringsliv. Under den andra hälften av 1990-talet blir Sveriges ekonomi bättre och banksystemet blir stabilare. Kring år 2000 finns det en stark framtidstro på it-sektorns framtid. Men bolagen lever inte upp till de höga förväntningarna och bubblan spricker. Aktierna rasar i värde och många it-företag går i konkurs, vilket leder till en

Undvik höga bolån

Att planera för ditt bolån kan hjälpa dig att få ner kostnaderna rejält. Ta hjälp av de tips som finns på marknaden och tänk på att sprida dina risker.

Att ta ett bolån är ett stort beslut och påverkar hela din ekonomi. Innan du får ett löfte om ett bolån gör banken alltid en kreditbedömning. Banken tittar på din inkomst och räknar ut om du har råd med det nya lånet eller inte. Det finns olika alternativ för hur bolånet kan se ut. Lånet kan till exempel delas upp i flera delar. Fördelen med det är att man då kan välja olika typer av räntebindningar och få större flexibilitet. Experterna inom bolån rekommenderar också att alla kunder så snabbt som möjligt amorterar ner till 75 % av bostadens värde och därefter fortsätter amortera.

Det är också en bra ide att jämföra lånelöfte hos flera banker, men tänk på att det ibland kan vara en nackdel att kolla hos för många banker. Varje gång du ansöker om ett lånelöfte så tar banken en kreditupplysning. Flera kreditupplysningar brukar inte påverka, men har du för många kan du få en sämre kreditvärdighet. Detta kan i sin tur påverka din möjlighet att få en bra rabatt på räntan i slutändan.

Binda bolån

Ett tips är att inte binda lånet för länge. Känner du att du vill ha lite mer koll på din boendekostnad kan du välja att binda en del eller hela lånet. Bra är att sätta bindningstiden i relation till hur länge du tror att du kommer att ha bostaden.
Att lösa upp bundna lån i förtid kostar det en del, så kallad ränteskillnadsersättning. Det här är bankerna ofta dåliga på att berätta om.

Det är också bra att sprida sina risker. Precis som att man måste sprida riskerna i sitt sparande bör man tänka på samma sätt med sina räntor. Han man satt allt på rörlig ränta har man satsat allt på samma kort. Två tredjedelar av bolånet är bra att binda.

Ränterabatt för bolån

Hos många banker försvinner den förhandlade ränterabatten efter ett år och du måste förhandla igen. Men detta gäller inte alla banker. Kolla med din bank vad som gäller hos just dem.

Skapa räntebuffert

Har du lån med rörlig ränta är det bra att varje månad sätta av ett belopp motsvarande 6%. På så sätt anpassar du din ekonomi för att klara högre räntekostnader, samtidigt som du bygger upp ett buffertsparande.

Intresset för AI är stort hos svenska företag

En undersökning gjord av digitala branschen visar att det idag finns ett stort intresse för AI på den svenska marknaden. Undersökningen visar att företagen måste våga använda ny teknik mer och genomföra investeringar.

Den digitala utvecklingsbranschen har genomfört ännu en global undersökning på temat digitalisering. I studien ingår 800 IT-chefer och beslutsfattare från världens åtta mest digitalt drivna ekonomier, däribland Sverige.

Undersökningen har fokuserat på beslutsfattares inställning kring artificiell intelligens (AI) och den visar att svenska företags investeringsvilja i digital teknik är hög. 31 procent av företagen använder redan intelligent automation och det förväntas dubbleras fram till år 2020.

AI eliminerar företagens produktivitetsplatå

Av de tillfrågade cheferna i Sverige säger 68 procent att de vill använda och implementera intelligent automation, de planerar också att börja investera i ny teknik de närmaste två till tre åren. Där ligger Sverige bättre till än andra länder, där genomsnittet ligger på 59 procent.

Bakgrunden till intresset är att många företag uppnått en produktivitetsplatå, där det helt enkelt är omöjligt att öka produktiviteten på traditionellt sätt. Företagen anser att den nya digitala tekniken innebär en ny möjlighet att skaffa sig konkurrensfördelar.

AI innebär nya möjligheter

För chefer är det inte längre en diskussion om människa mot maskin. Den diskussionen och initiala rädslan är förbi, även om vi ser att medarbetare inte är lika övertygade. Ofta lyfts det fram farhågor om att automatisering leder till att jobb försvinner.

Men trots det så visar undersökningen att mer än hälften av de svenska cheferna anser att intelligent automation (IA) också kommer att skapa en förstärkt arbetsstyrka, där människa och maskin arbetar sida vid sida, istället för att ersätta jobb.

Vidare visar undersökningen att företagsledare och chefer måste våga anamma möjligheterna som ny teknik ger och genomföra investeringar, för att förbli konkurrenskraftiga i AI-tidsåldern.

Teknik förutsätter digital intelligens

Nästan två tredjedelar, 60 procent av de tillfrågade, tror att det inom fem år kommer vara viktigare för chefer med en förståelse för ny och framväxande teknik, såsom AI, och förmågan att hantera en förstärkt arbetsstyrka, än mer klassiska kompetenser som försäljning och marknadsföring. Cheferna tror också att deras företag måste använda intelligent automation de närmaste fem åren för att vara eller förbli ledande inom sitt område. För att kunna förbli konkurrenskraftiga behöver framtidens ledare en tydlig vision för AI-tidsåldern, där satsningar på utbildning för medarbetarna i intelligent automation och AI är en viktig grundbult enligt undersökningen.

Unik myndighetsflytt väntar

Regeringen har planer på att flytta ut sju myndigheter från Stockholm till andra orter i landet. Totalt handlar det om upp till 550 arbetstillfällen. Statsminister Stefan Löfven (S) säger på en pressträff att det under alltför lång tid har det funnits en tydlig trend av centralisering till Stockholm.

Ett nytt förslag från regeringen handlar om att sju myndigheter helt eller delvis ska omlokaliseras från Stockholm ut i landet. Totalt blir omkring 550 arbetstillfällen berörda. – I dag presenterar vi den största omlokaliseringen av statliga myndigheter från Stockholm till andra delar av landet på över ett decennium, säger statsminister Löfven.

Vill bryta Stockholmsfixering

Statsminister Löfven anklagar den förra borgerliga regeringen för Stockholmsfixering. Han anser att utan statlig närvaro i landet minskar känslan av samhörighet.
– Nu är det helt enkelt slut på centraliseringstrenden, säger Löfven.

Civilminister Ardalan Shekarabi (S) presenterade en lista över myndigheter eller delar av myndigheter som ska omlokaliseras. En av de myndigheter som berörs är Strålsäkerhetsmyndigheten som flyttas till Katrineholm, och som blir den stora vinnaren. Delar av myndigheten kommer att flyttas hit med 120 av myndighetens totalt 300 tjänster. Omlokaliseringen ska vara klar i november 2018.

Detaljerad plan för statens flytt

En annan myndighets som kommer att flytta ut från huvudstaden är Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor som ska flytta till Växjö. Myndighetens generaldirektör Lena Nyberg säger att myndigheten framöver kommer att återkomma om hur tidsplanen för omlokaliseringen är planerad att se ut. Hon säger att de kommer att göra en detaljerad plan för hur de planerar att genomföra flytten på bästa sätt. Det handlar om att göra det ur ett personalmässigt hänseende, men även för att säkerställa att myndigheten fortfarande kan leverera de uppdrag och åtagande de har, på bästa sätt.

Andra myndigheter som kommer att flyttas ut är Myndigheten för kulturanalys till Göteborg, Polarforskningssekretariatet till Luleå, delar av ESF-rådet till Gävle, delar av Universitets- och högskolerådet till Visby och delar av Tillväxtverket till Östersund.

Detta är en start

Det är inte första gången regeringen har gjort en myndighetsflytt. Även tidigare har regeringen flyttat ut tre myndigheter från Stockholm, då var det E-hälsomyndigheten som flyttade till Kalmar, Fastighetsmäklarinspektionen till Karlstad samt Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd till Skellefteå. Det är inte heller sista gången regeringen planerar flytt av det här slaget. Det kommer mera inom det närmaste året enligt civilministern. – Vi är på inget sätt färdiga med det här arbetet. Vi kommer att fortsätta att arbeta med omlokaliseringar, säger Shekarabi.

Svenska bolag flyttar hem

Svenska bolag bryter trenden och flyttar hem igen. Den stora utflyttning som skedde i början av 2000-talet har avstannat rejält och en av anledningarna är att kostnaderna i andra delar av världen har stigit.

Det blir allt vanligare att svenska företag som flyttat ut sin produktion till låglöneländer, som exempelvis Kina eller Östeuropa, tar hem den igen. Det visar en studie från Lunds Tekniska Högskola. Även om det fortfarande är mer vanligt att flytta sitt företag utomlands, så kan man se en klar förändring.

Högre kostnader i utlandet

Anledningen till att företag flyttar hem igen handlar ofta om att kostnaderna blivit högre än man beräknat. Per Hilletofth är professor i logistik på Jönköpings Tekniska Högskola där man också forskar om företag som flyttar hem igen. Hilletofth menar att det till exempel inte alltid blivit som företagen har tänkt sig. Ofta upptäcker de att de inte tog med alla aspekter i kalkylen, som produktionskostnader, kvalitet och transport.

En annan anledning är att outsourcing av tillverkningsenheter gör det mer möjligt för företag att i större omfattning kunna placera sin produktion i hemlandet. Den omlokalisering till Sverige som sker nu kan beskrivas i termer av kostnadsreducering, effektivare logistik och kvalitetsförbättring.

Nya krav från kunderna

I dag ställer också kunderna nya krav på produkterna. De vill kunna få varan snabbt och att produkten ska anpassas efter deras speciella behov. Det visade en studie som Per Hilletofth gjort med några kollegor. Företagen i studien lyfte särskilt fram tre motiv till att de har flyttat tillbaka sin produktion till Sverige. De ville öka flexibiliteten, kundanpassningen och minska leveranstiden.

Det har blivit viktigare för företagen att hålla ihop verksamheten och ha kompetens inom både marknad, forskning och produktion. Kundernas förändrade krav idag förutsätter att produktionen utvecklas i samma takt.

Inte fler jobb

De som hoppas på fler jobb inom industrin får tänka om. När bolagen flyttar hem till Sverige igen leder det sällan till fler jobb. Istället automatiseras produktionen mer. Det har blivit billigare att tillverka i Sverige vilket har gjort att företagen väljer att flytta tillbaka. Automatisering av maskinerna gör produktionen billigare och därmed blir det möjligt att producera i Sverige.

-Den produktion som tidigare utfördes av en stor grupp anställda görs i stället av en maskin som sköts av några få, säger Per Hilletofth, professor vid Högskolan Gävle. Det positiva är dock att produktionen i sin tur kommer sysselsätta människor inom andra områden kring produktionen, som till exempel underleverantörer, och på så sätt bygga samhället.

Gruppförhandla boräntor

Tjänster som erbjuder gruppupphandlingar av boräntor har ökat kraftigt de senaste åren. Dagens negativa reporänta ger stor möjlighet till att få rabatt på bankernas officiella bolåneräntor. Samtidigt har närmare hälften av Sveriges samtliga bolånekunder aldrig förhandlat sin ränta.

Ett hushålls boendekostnad är oftast den största utgiften en familj har, tyvärr är det allt för många som betalar för mycket på grund av en allt för hög boränta.
Ett alternativ är att du går in och gruppförhandlar och på så vis kan vissa banker erbjuda en lägre boränta alternativt andra förmåner om du lyckas locka fler kunder till deras bank.

Förutsättningar på dagens boendemarknad med de stora ändringarna i reporäntan gör att bankerna idag kan ta ut en alldeles för hög marginal. Det finns alltså gott om utrymme för rabatt och förhandling. Vid en gruppförhandling kan många bolånekunder gå ihop och på sätt öka pressen på storbankerna och förhandla fram en bättre ränta, eftersom bankerna då får slåss om en stor kundgrupp,

Hälften av bolånekunderna har aldrig förhandlat om ränta

Nära hälften av bolånekunderna har inte förhandlat sin ränta utan betalar listräntan, vilket innebär att de förlorar flera tusenlappar per år detta visar statistik som Dagens Industri har tagit fram. Det finns med andra ord ett stort behov av hjälp med att förhandla boräntan. Idag måste varje person förhandla enskilt med banken och kunskapen om hur man faktiskt förhandlar är låg.

Så gruppförhandlar du boränta

Om du är intresserad av en gruppförhandling finns det olika sätt. Ett sätt att är att kolla med din arbetsgivare om de har en upphandling. Företag med många anställda kan vara en intressant väg för bankerna att nå många kunder till en låg kostnad och företagen kan därmed ibland förhandla med banker om lägre ränta på bolån för sina anställda. Exempelvis får anställda på Spotify rabatt om de lägger sina bolån hos Nordea.

Det finns idag ett flertal företag som erbjuder en gruppupphandlingstjänst som hjälper till vid gruppförhandlingar. Kostnadsfritt eller till en avgift. Dessa företag utmanar storbankerna genom att erbjuda en tjänst för gruppupphandling av bolån. Ett anonymiserat kundunderlag skickas ut till alla större banker. I det anonymiserade kundunderlaget kan varje bank få en bild av respektive kunds ekonomi, utan att veta personuppgifterna. Utifrån dessa uppgifter ger respektive bank ett förslag på ränta och den bank som har föreslagit lägst ränta vinner kunden.

Fler svenskar väljer elbil

Intresset för elbilar ökar i Sverige. I en enkätundersökning säger nio av tio att de kan tänka sig att köpa en elbil. Trots det är det fortfarande få som faktiskt äger en.

I en enkätundersökning som gjorts av elbranschen uppger nio av tio att de kan tänka sig att köpa en elbil. Men även om många vill ha en elbil är det bara en procent av hushållen som äger en. Många anser att det är kostnaden som hindrar ett inköp.
Bland annat nämns i undersökningen att svensken tycker att elbilen är dyrare att köpa och att det finns frågetecken kring andrahandsvärdet.

Större delen av de elbilar som finns idag är bilar av hybridmodell och därmed inte renodlade elbilar. När man kör en elbil kan man också ansöka om att få som är ett statligt bidrag till de som väljer att köra koldioxidsnålt. Men se upp, premierna tar slut fort och du kan behöva ansöka igen nästa år. Efterfrågan på elfordon fortsätter med andra ord att stiga. På den europeiska elbilslistan ligger Norge i topp, men Sverige är nummer två.
Andelen supermiljöbilar har stigit inom den svenska nybilsförsäljningen till 4,1 procent jämfört med 2,8 procent de senaste åren.

Populäraste elbilen

Den populäraste elbilen i Sverige är Nissan Leaf varav de finns1702 fordon ute på vägarna, följt av Tesla Model S, 1474 bilar. Bland laddhybriderna är Mitsubishi Outlander PHEV populärast följt av Volvo V60 plug-in. Även Volkswagen Passat GTE ökade sin försäljning.

En studie som tagits fram av branschen visar att hela 42 procent faktiskt ser en elbil som ett verkligt alternativ nästa gång de ska köpa bil. Framförallt personer i åldersspannet 15-35 år är mer positiva till elbilen. Där ser mer än varannan elbilen som ett alternativ. Trenden att köpa och köra en elbil är onekligen stark i Sverige. Under förra året såldes nästan 3000 elbilar i Sverige.

Skeptiska el-bil köpare

Men alla är inte helt positiva till elbilar. I marknadens undersökning kommer det fram att 37 procent av de tillfrågade är skeptiska. Det största motståndet köparna har till att köpa en elbil är den begränsade körsträckan. Mer än varannan anser också att elbilarnas höga inköpspris gör bilen mindre attraktiv att köpa. Trots detta är fler konsumenter idag ändå nyfikna och villiga att betala lite mer för att få en ny elbil, men fortfarande är den stora prisskillnaden mellan elbil och bränsledriven orsaken till att de flesta väljer bort elbilar som alternativ.

Tekniktrender som ändrar spelreglerna

Tveklöst har teknologiska innovationer förändrat våra liv starkt de senaste decennierna. Vad som var otänkbart bara på 1970-talet, till exempel att varje person är nåbar hela tiden, är idag verklighet när alla har en mobil i fickan. Om historien upprepar sig kommer även unga idag att uppleva teknologi som är fullständigt otänkbar för oss idag. Hur världen ser ut om 40 år kan vi bara spekulera i. Tittar vi på 2017 års teknologiska trender kan vi dock spekulera med mer grund.

Hemautomatisering

Hemautomatisering är enligt flera techsajter nästa stora fluga. Till exempel har Digital Trends satt automatisering och en ökad förekomst av artificiell intelligens överlag i en lista över techtrender 2017. De påpekar dock att automatisering inte är något nytt egentligen, men att det kommer bli mer vanligt och åtkomligt för alla 2017.

Hur automatisering kommer att påverka världen i framtiden låter vi vara osagt. Däremot kan vi spekulera i att betydligt fler arbetstillfällen kommer att tas över av robotar. Huruvida det samtidigt skapar nya, andra arbetstillfällen är svårt att svara på i dagsläget. Vissa menar att det är väldigt många jobb som omöjligen kan tas över av robotar, medan andra tror att en mycket stor del av befolkningen kommer behöva arbeta med att programmera robotar i framtiden.

Virtual Reality

Virtual Reality har legat i startgroparna i flera år. Under 2016 kunde vi se flera nya produkter som kom ut på marknaden. Däremot har intresset för VR inte riktigt exploderat ännu. Många, bland annat ansedda Forbes, tror dock att 2017 är året då intresset för både Virtual och Augmented Reality verkligen kommer att dra igång.

Vi såg redan en stor förändring i subkulturer när spel som World of Warcraft och Counter Strike släpptes. Snarare än att träffas på ungdomsgården eller fotbollsplanen, blev de här spelen en ny mötesplats för många ungdomar. Det var genom datorn många bondade och träffade nya vänner. När populära Virtual Reality-spel släpps kommer det sannolikt att utgöra ett ännu bättre substitut för en ”riktig” mötesplats än spel som World of Warcraft och Counter Strike. Kanske kommer Virtual Reality spel vara den naturliga platsen att mötas i framtiden?

Bättre än anställning?

Många som har funderat på att starta eget företag drar sig för att göra det eftersom tryggheten i en anställning kan tyckas väga över riskerna. Många som har startat företag har säkerligen mött det här argumentet som motstånd, antingen från närstående eller från konkurrenter. Huruvida det faktiskt är tryggare att ha en anställning finns det olika åsikter om.

En hel del entreprenörer skulle hävda att det är tryggare att driva eget, medan många med anställning skulle säga motsatsen. Att det råder olika åsikter, och att det går att argumentera för båda påståendena, råder det inget tvivel om.

Balansera frihet och trygghet

Att det är mer eller mindre riskfyllt att starta ett företag i ett inledande skede är nog alla överens om. När företaget väl sedan rullar på hävdar många att man är i en tryggare sits än en anställd. Argumentet för det här är främst att man som egenföretagare har mer makt över sin situation. Som anställd är du mer beroende av att företaget drivs på ett bra sätt.

Visserligen har man som anställd en rad olika förmåner så som uppsägningstider, ev. tjänstepension och en rätt till arbete (åtminstone under en begränsad period) om en eller flera av företagets kunder avslutar sitt avtal. Som egenföretagare ligger de här förmånerna under eget ansvar.

Däremot finns en större frihet för företagare att styra sin framtid i önskad riktning. Till exempel ligger det under eget ansvar att jaga nya kunder, medan den som är anställd behöver förlita sig på att arbetsgivaren gör det. Om inte arbetsgivaren hittar nya kunder kan det så småningom leda till uppsägningar, där du kanske är en av dem som inte får arbeta kvar. Att sedan hitta ett nytt jobb kan givetvis vara mer eller mindre svårt, bland annat beroende på bransch och erfarenhet.

Egenföretagares arvode

Det här gäller givetvis inte alla företagare, men möjligheterna att få en riktigt bra lön är ofta högre som egenföretagare än hur det är som anställd. Man har helt enkelt större makt att påverka den lön man får. De flesta skulle nog likställa en god ekonomi med trygghet och kanske till och med prioritera det över uppsägningstider, tjänstepension och andra förmåner som förknippas med en anställning. För att över huvud taget uppleva den trygghet som många entreprenörer säger sig ha krävs oftast en hel del dedikation, disciplin och hårt arbete. För vissa är det en morot – för andra är det avskräckande.

Lendify störst inom P2P

P2P-lån är en låneform som växt kraftigt under senare tid. Enligt BreakIt, som tittat på siffror från Lendify, kan vi förvänta oss ett ännu större tillväxt för låneformen under 2017.

P2P-lån, eller peer to peer-lån som det också kallas, är en låneform där privatpersoner kan låna ut pengar till varandra. Det här görs med hjälp av vad som kallas för P2P-företag, som förmedlar dessa lån. De som lånar ut pengarna kan få en mycket bra sparränta, medan de som lånar pengarna ofta kan göra det till förhållandevis låga kostnader. De förmånliga räntorna möjliggörs av att ett P2P-företag inte har samma omkostnader som en traditionell storbank.

Ökad tillväxt för P2P

Under sitt senaste räkenskapsår förmedlade Lendify lån till ett värde av 135 miljoner kronor. Räkenskapsåret är brutet och slutade sista april. Den höga summan gör att Lendify sannolikt är den största aktören inom P2P-lån i hela landet. 135 miljoner kronor är en betydligt högre siffra än föregående år, där lån till ett värde av blott 12 miljoner förmedlades under samma period. Enligt BreakIt är det främst under 2017 som den ökade lånefrekvensen märkts av.

Välfinansierad struktur

Erika Eliasson, chef över investerarrelationer på Lendify, säger till BreakIt att det främst är tillgången på kapital som styr. I somras fick företaget nämligen in 70 miljoner kronor i riskkapital, en summa som gör Lendify till det bäst finansierade P2P-företaget i hela landet.

Det är dock inte en kraftigt ökad efterfrågan som gjort att volymen på de lån som Lendify förmedlar har vuxit så pass mycket. Snarare är det just tillgången på insatt kapital som gjort att företaget har kunna förbättra sina siffror.

P2P-lån

P2P-lån är en låneform där privatpersoner lånar ut pengar till varandra. Lånet förmedlas av företag likt Lendify mot en kostnad. Lendify är dock inte den enda aktören på marknaden, även om antalet svenska P2P-företag än så länge är förhållandevis lågt. Bland uppstickarna märks Savelend, som stänger sin första kapitalrunda innan sommaren har börjat.

För den som lånar märks ingen större skillnad på ett P2P-lån och andra lånetyper i själva låneprocessen. Vissa fördelar kan dock följa med ett P2P-lån för låntagaren:

  • Inget krav på säkerhet
  • Lägre ränta
  • Lägre krav på kreditvärdighet